ΝΟΜΟΣ 2190/1920

"ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"
(ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)

[Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ.174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)]

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον

  Γενικαί Διατάξεις

Αρθρο 1. Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον

  Διοικητικόν Συμβούλιον

Αρθρο 18. Εκπροσώπηση της εταιρείας

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον

  Γενικαί Συνελεύσεις

Αρθρο 25. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον 

  Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Αρθρο 36. Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον 

  Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών

Αρθρο 41.

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον

  Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι

Αρθρο 50. Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον 

  Κρατική Εποπτεία

Αρθρο 51. Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον

  Ποινικές Διατάξεις

Αρθρο 54.

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον

Αρθρο 64.

 

 • Κεφάλαιο 11ον-Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών

Αρθρο 68.

 

 • Κεφάλαιο 11α-Συγχώνευση με απορρόφηση

Αρθρο 69. Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης

 

 

 • Κεφάλαιο 11β-Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας

Αρθρο 80. Εφαρμογή διατάξεων

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον

  Διάσπαση Ανωνύμων Εταιρειών

Αρθρο 81.

 

 • Κεφάλαιο 12α-Διάσπαση με απορρόφηση

Αρθρο 82. Σχέδιο σύμβασης διάσπασης

Αρθρο 88.

 • Κεφάλαιο 12γ-Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ανωνύμων εταιρειών

Αρθρο 89.

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο

  Ενοποιημένοι Λογαριασμοί (Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις)

Αρθρο 90.

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο 

  Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

  ΤΜΗΜΑ Ι

  Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής

Αρθρο 110.

 

 • ΤΜΗΜΑ ΙΙ

  Γενικές διατάξεις για την δομή και διάρθρωση του ισολογισμού

Αρθρο 112.

 

 • ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
    
  Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113

Αρθρο 118.

 

 • ΤΜΗΜΑ IV
    
  Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"

Αρθρο 124.

 

 • ΤΜΗΜΑ V
    
  Eιδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124

Αρθρο 125.

 

 • ΤΜΗΜΑ VI
    
  Κανόνες Αποτιμήσεως

Αρθρο 127.

 

 • ΤΜΗΜΑ VII 
    
  Περιεχόμενον του Προσαρτήματος

Αρθρο 129.

 

 • ΤΜΗΜΑ VIII
    
  Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων

Αρθρο 130.

 

 • ΤΜΗΜΑ ΙΧ
    
  Δημοσιότητα

Αρθρο 131.

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

Αρθρο 134. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

 


Εις τον αυτόν επί του Εμπορίου Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. 

Εν Αθήναις τη 12 Μαρτίου 1963.

ΠΑΥΛΟΣ Β. 

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

UA-35934872-1