Επενδυτικές συμμετοχές (Venture Capitals)

 

Η ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε.  βοηθά δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καλές προοπτικές ανάπτυξης να εδραιωθούν ή να αναπτυχθούν.

Αν κάποιος έχει μια πρωτοποριακή ιδέα και αναζητά να ‘χτίσει’ μια νέα επιχείρηση ή να αναπτύξει, ή να αναδιαρθρώσει την επιχείρησή του, το τμήμα επενδύσεων της ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. μπορεί να του παρέχει αυτή τη δυνατότητα συνεισφέροντας κεφάλαια σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ή επενδύοντας σε μετατρέψιμες (σε μετοχές) ομολογίες της εταιρίας.

Ποια η διαφορά μας από τους δανειστές (π.χ. τράπεζες)?
Σε αντίθεση με τους δανειστές (π.χ. τράπεζες) οι οποίοι απαιτούν συγκεκριμένη απόδοση (τόκο και επιστροφή κεφαλαίου), μέσω εμπράγματων εξασφαλίσεων (υποθήκες, ενέχυρα, προσημειώσεις κ.α.), ανεξάρτητα από την πορεία της εταιρίας, η ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε.  ως μέτοχος/εταίρος, ενδιαφέρεται για την προοπτική της χρηματοδοτούμενης εταιρίας αφού μόνο μέσω αύξησης της αξίας της μπορεί να αποκομίσει αποδόσεις.

 

Πού επενδύουμε
Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. επενδύει σε καινοτόμες επιχειρήσεις με έμφαση στους κλάδους:

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ανάπτυξη Ακινήτων
 • Πληροφορική/Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία/Ιατρικές Υπηρεσίες
 • Τρόφιμα - Ποτά

Παρόλα αυτά δεν αποκλείονται επενδύσεις σε επιχειρήσεις από άλλους κλάδους, που κατέχουν εδραιωμένη θέση στην αγορά και δυνατότητα επίτευξης ικανοποιητικών αποδόσεων. Η  ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. επενδύει σε επιχειρήσεις με πραγματική και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, οι οποίες μπορούν να έχουν διεθνή δραστηριότητα.

Πού δεν επενδύουμε
Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν επενδύει:

 • σε εταιρίες που βρίσκονται σε έκδηλη οικονομική αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους, σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή πτώχευσης.
 • σε εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο (οργανωμένη αγορά) πλην των εταιριών που είναι εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά.
 • σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ναυπηγο-επισκευαστικής βιομηχανίας, του άνθρακα, του χάλυβα, των συνθετικών ινών καθώς και στο τζόγο.
 • σε εταιρίες με ανάγκες χρηματοδότησης χαμηλότερες των € 20,000.

Πώς επενδύουμε
Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. αποκτά σημαντικό μετοχικό μερίδιο σε (ΜΜΕ) ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά στις στρατηγικές αποφάσεις αυτών μέσω του Διοικητικού τους Συμβουλίου, στο οποίο διορίζει ικανό, προς το σκοπό αυτό, αριθμό μελών.

Το μερίδιο αυτό μπορεί να αποκτηθεί ως εξής με:

 • συμμετοχή στο προϊόν της αυξήσεως (κοινές/προνομιούχες μετοχές) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προς επένδυση. Σε κάθε περίπτωση, Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. δεν επενδύει στις υφιστάμενες μετοχές μιας εταιρίας.
 • επένδυση στις νεοεκδιδόμενες, μετατρέψιμες σε μετοχές, ομολογίες της εταιρίας προς επένδυση.

Περιορισμοί Επενδύσεων-Λύση
Η επένδυση σε κάθε εταιρία πραγματοποιείται με όριο τα €0,5 εκ. ανά δωδεκάμηνη περίοδο. Συνολικά, σε καμία περίπτωση δε μπορεί οποιαδήποτε επένδυση τ Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. να υπερβαίνει το €1 εκ. Πάντως, Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. έχει την ευχέρεια να πραγματοποιεί επενδύσεις από κοινού με τράπεζες ή άλλες επιχειρήσεις, σε περίπτωση που οι εν λόγω επενδύσεις είναι αρκετά μεγάλες, ή όταν θέλει να μοιραστεί τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι  απαγορέυεται  για λόγους προστασίας των επενδυτών, οτι κάθε συμμετοχή  που επενδύει η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. ,  δεν θα ξεπερνά το 5% της τρέχουσας αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της.  Με τον τρόπο αυτό υπάρχει μεγάλη διασπορά των επενδύσεων,  ενώ ανοίγει ο δρόμος για πιο ευέλικτες τοποθετήσεις σε μετοχές εταιρειών που πρόκειται μελλοντικά να εισαχθούν στο Χ.Α.

 

Πώς αποεπενδύουμε
Η Ομάδα Διαχείρισης μετά από μια συνεχή διαδικασία επίβλεψης της πορείας μιας επένδυσης, αποφασίζει και εισηγείται στην Επενδυτική Επιτροπή την κατάλληλη χρονική στιγμή για έξοδο από αυτή την επένδυση. Οι τρόποι εξόδου Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. από μια επένδυση περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • εισαγωγή της επενδυόμενης εταιρίας στο Χρηματιστήριο.
 • πώληση της συμμετοχής του σε ιδιώτη επενδυτή ή εταιρία.
 • επαναγορά της συμμετοχής του από τους υπόλοιπους υφιστάμενους μετόχους της επενδυόμενης εταιρίας.

 

Η μέση διάρκεια παραμονής Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. στις διάφορες επενδύσεις εκτιμάται σε 2 έτη και σε κάθε περίπτωση ποτέ πάνω από 5 έτη.

 

 

Κριτήρια
Παρακάτω συνοψίζονται κάποια από τα βασικά κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται οι προτεινόμενες επενδύσεις:

 • Η υποβολή ενός πλήρους, αναλυτικού και καλά δομημένου επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan).
 • Η εμπορική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της προς επένδυση εταιρίας. 
  • Η δυνατότητα παραγωγής και διατήρησης προβλέψιμων εσόδων.
  • Η δυνατότητα διατήρησης, αν όχι επέκτασης, των υπαρχόντων ρυθμών ανάπτυξης.
 • Η ύπαρξη μιας έμπειρης ομάδας διοίκησης με ισχυρή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και ικανότητα για αποτελεσματική διαχείριση.
 • H δυνατότητα επίτευξης από την εταιρία των επενδυτικών στόχων της ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. Για το σκοπό αυτό εκτιμώνται:
  • Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εταιρίας.
  • Η ικανότητα κάλυψης των δανειακών της αναγκών κ.α.
 • Η δυνατότητα ανάδειξης από την εταιρία ενός εφικτού και καλά εδραιωμένου τρόπου εξόδου (exit scheme) της ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. από την επένδυση.

Στόχοι
Στους επενδυτικούς στόχους της Εταιρείας ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. περιλαμβάνονται η επίτευξη:

 • Απόδοση 25% ετησίως, κατ’ ελάχιστο, στα κεφάλαια που καταβάλλει ανά εταιρία.
 • Iκανοποιητικής διασποράς του κινδύνου του χαρτοφυλακίου του με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε διαφορετικούς κλάδους.


                                                                                                 Αιτηση χρηματοδότησης :      

                


 Επενδυτική διαδικασία

Στα πλαίσια της διαχείρισης της περιουσίας της εταιρείας ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. και προς σκοπούς αναγνώρισης, αξιολόγησης επενδυτικών ευκαιριών αλλά και υλοποίησης επενδύσεων με ικανοποιητικούς δείκτες απόδοσης, ακολουθείται μια διαδικασία η οποία καλείται επενδυτική διαδικασία, τα κύρια βήματα της οποίας συνοψίζονται κάτωθι:

 • Λήψη και ανάλυση των ιστορικών οικονομικών καταστάσεων/στοιχείων (των 3 τελευταίων ετών) και του επιχειρηματικού σχεδίου της υποψήφιας προς επένδυση εταιρίας.
 • Προκαταρκτική αξιολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης από την Ομάδα Διαχείρισης της εταιρείας ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. .
 • Αποτίμηση της εταιρίας ή του επενδυτικού σχεδίου αυτής και τελικός καθορισμός της δομής της συμφωνίας.
 • Εισήγηση της προτεινόμενης επένδυσης στην Επενδυτική Επιτροπή της εταιρείας ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. και λήψη της απόφασης για επένδυση.
 • Διενέργεια του κατάλληλου νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence).
 • Υλοποίηση της επένδυσης/εκταμίευση των συμφωνηθέντων κεφαλαίων βάση καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.
 • Έξοδος της εταιρείας ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. από την επένδυση.


* ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ

Ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να είναι:


Πλήρες
Το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της επιχείρησης, τη διοικητική ομάδα, τους τρόπους προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών (marketing), τον ανταγωνισμό καθώς και πλήρες χρηματοοικονομικό πλάνο. Σε ένα πλήρες χρηματοοικονομικό πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Ισολογισμός, Κατάσταση Ταμειακών Ροών κ.α.), πλήρες επενδυτικό πλάνο, διαγράμματα, υπολογιστικοί πίνακες καθώς και χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς
λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της: O επιχειρηματίας θα πρέπει διεξάγοντας την κατάλληλη έρευνα αγοράς να διασφαλίζει ότι το πλάνο είναι προσαρμοσμένο στα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς όπως το μέγεθος, η πορεία αυτής κ.α. Για παράδειγμα, στις προβλέψεις ενός πλάνου που καταρτίζεται για ένα Internet Café, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος του τοπικού πληθυσμού, ο βαθμός διείσδυσης τουinternet στην αγορά (κατά πόσο ο τοπικός πληθυσμός το χρησιμοποιεί), ο βαθμός στον οποίο επίκειται ανάπτυξη ή ύφεση στην αγορά διαδικτυακών υπηρεσιών κ.α. 

λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο του ανταγωνισμού: Η κατάρτιση ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού πλάνου απαιτεί κατανόηση του επιπέδου του ανταγωνισμού μέσα στον κλάδο. Έχει ο επιχειρηματίας κατά την κατάρτιση του επιχειρηματικού πλάνου λάβει υπόψη:

 • τους περιορισμούς εισόδου σε έναν τέτοιο κλάδο?
  • είναι εφικτό για την επιχείρηση να εισέλθει σε μια τέτοια αγορά?
 • τη φύση/μορφή του ανταγωνισμού (π.χ. τέλειος/μονοπωλιακός, ολιγοπώλιο, κλπ.)?
  • οι τιμές έχουν ήδη καθοριστεί από τον ανταγωνισμό (τέλειος ανταγωνισμός) ή η εταιρία θα χαράξει δική της τιμολογιακή πολιτική?
  • είναι εφικτό για την επιχείρηση να επιτύχει το επιδιωκόμενο μερίδιο αγοράς ή η φύση/μορφή του ανταγωνισμού δεν της το επιτρέπει?
 • τον τρόπο με τον οποίο οι υπάρχουσες εταιρίες ανταγωνίζονται (τιμολογιακή πολιτική, διαφοροποιημένο προϊόν, στρατηγική marketingκ.α.)?

Έπειτα από εις βάθος μελέτη της αγοράς ο επιχειρηματίας θα πρέπει να προσδιορίσει τους τρόπους αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και να καθορίσει τους επιδιωκόμενους τρόπους διείσδυσης σε μια τέτοια αγορά.

Σε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει: should contain:

 • Οι τρόποι αντιμετώπισης του ανταγωνισμού/επιδιωκόμενοι τρόποι διείσδυσης στην αγορά να αναλύονται και να εξηγούνται.
 • Tα προβλεπόμενα στο επιχειρηματικό σχέδιο μεγέθη να είναι ευαίσθητα σε μεταβολές των βασικών  χαρακτηριστικών της αγοράς και του επιπέδου του ανταγωνισμού.

Λεπτομερές και Αξιόπιστο
Το πλάνο θα πρέπει περιλαμβάνει αρκετές πληροφορίες ώστε ο αναγνώστης να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα. Στο πλάνο θα πρέπει να αντακατοπτρίζονται πλήρως, με τρόπο ρεαλιστικό και συντηρητικό, όλα τα προβλεπόμενα κόστη καθώς και οι προβλεπόμενες πωλήσεις ανά δραστηριότητα ή/και ανά γεωγραφική περιοχή.

Στοχευμένο στη μοναδικότητα/διαφορετικότητα
Το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να επικεντρώνεται στην μοναδικότητα/διαφορετικότητα του επιχειρησιακού εγχειρήματος και να λαμβάνει υπόψη τις κάτωθι ερωτήσεις:

 • Ποια είναι τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του νέου/υπάρχοντος προϊόντος/υπηρεσίας?
 • Γιατί η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. να επενδύσει στο επιχειρησιακό σας εγχείρημα και να θυσιάσει τους τόκους που θα απολάμβανε από την τράπεζα ή την απόδοση που θα λάμβανε από επένδυση σε άλλη εταιρία?
 • Γιατί κάποιος να θυσιάσει μέρος από το εισόδημά του για να αγοράσει από εσάς (εάν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση)?

Προσαρμοσμένο στο επενδυτικό προφίλ της εταιρείας ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. 
Ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει πρωταρχικά να διασφαλίζει την εφικτότητα και βιωσιμότητα της επένδυσης (κάλυψη δανειακών αναγκών και λοιπών υποχρεώσεων) και μετέπειτα να:

 • Εξασφαλίζει ετήσια απόδοση ανάλογη με αυτήν που τίθεται στους επενδυτικούς μας στόχους (τουλάχιστον 25%).
  • Με τι τρόπο σχεδιάζει ο επιχειρηματίας να επιτύχει την επιδιωκόμενη απόδοση?
 • Καλύπτει τις ανάγκες διαφοροποίησης του κινδύνου του χαρτοφυλακίου μας.
 • Παρουσιάζει προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα απόσβεσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων μας.
 • Διασφαλίζει έναν καλά εδραιωμένο τρόπο εξόδου για το Fund.

Ένας Ζωντανός Οργανισμός
Ένα επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένας ζωντανός οργανισμός. Θα πρέπει συνεχώς να αναθεωρείται, να αναβαθμίζεται και να λαμβάνεται υπόψη κατά τον απολογισμό όποτε και θα τίθενται νέοι στόχοι. Ένα καλά καταρτισμένο επιχειρηματικό σχέδιο βοηθά να διασφαλίσουμε ότι η επιχείρηση επικεντρώνεται σε ότι απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΑΝΟ ?

 Πλάνο Βιωσιμότητας
Το πλάνο βιωσιμότητας είναι ένα απλουστευμένο πλάνο έναρξης που περιλαμβάνει:

 • την περίληψη,
 • τη μελέτη σκοπιμότητας (mission statement),
 • τα κλειδιά της επιτυχίας ενός επιχειρησιακού εγχειρήματος.

Πλέον περιλαμβάνονται βασική ανάλυση της αγοράς και αρχική εκτίμηση των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης.

Ποιος το καταρτίζει?
Το πλάνο βιωσιμότητας καταρτίζεται από εταιρίες που βρίσκονται στο στάδιο εκκίνησης/έναρξης των δραστηριοτήτων τους. 

Τι εξυπηρετεί?
Ένα τέτοιο πλάνο  συνήθως καταρτίζεται για να προσδιοριστεί η βιωσιμότητα  μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή η καταλληλότητα ενός επιχειρησιακού εγχειρήματος. 

Πλάνο Έναρξης
Το πλάνο έναρξης περιλαμβάνει τα βήματα για την εφαρμογή ενός νέου επιχειρησιακού εγχειρήματος, ήτοι προβλέψεις ή/και λεπτομέρειες για:

 • την εταιρία και τη λειτουργία αυτής,
 • το παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία,
 • την αγορά,
 • την ομάδα διοίκησης,
 • τις στρατηγικές μάρκετινγκ,
 • καθώς και πλήρη χρηματοοικονομική ανάλυση.

Στη χρηματοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις, ενδεικτικά:

 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως,
 • Ισολογισμός,
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Καθώς και πλέον οικονομικοί πίνακες και χρηματοοικονομικοί δείκτες.

To πλάνο έναρξης ξεκινά με την περίληψη (executive summary) και καταλήγει με τα παραρτήματα που δείχνουν τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις για τα επόμενα έτη.

Ποιος το καταρτίζει?
Το πλάνο έναρξης καταρτίζεται από εταιρίες που αναζητούν κεφάλαια για την εκκίνηση/έναρξη των δραστηριοτήτων τους.

Πλάνο Ανάπτυξης/Επέκτασης/Νέας Γραμμής Παραγωγής
Το πλάνο ανάπτυξης/επέκτασης/νέας γραμμής παραγωγής εφαρμόζεται συνήθως για συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα ή για υποσύνολο της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Τέτοια πλάνα περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή της εταιρίας και της ιστορικής διαδρομής των διοικητικών της στελεχών καθώς και τις λεπτομέρειες που προαναφέρθηκαν για την κατάρτιση ενός πλάνου έναρξης.

Ποιος το καταρτίζει?
Το πλάνο ανάπτυξης καταρτίζεται από εταιρίες που αναζητούν κεφάλαια για την ανάπτυξη/επέκταση των δραστηριοτήτων τους, αλλά και από εταιρίες που θέλουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε άλλους κλάδους ή σε παρεμφερή προϊόντα του ίδιου κλάδου (νέα γραμμή παραγωγής).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΛΑΝΟΥ

Ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες, κατ’ ελάχιστο για τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Η Επιχείρηση

 • Τρέχουσες δραστηριότητες
 • Μέλλουσες δραστηριότητες
 • Μελέτη σκοπιμότητας
 • Περιγραφή του επιχειρησιακού εγχειρήματος με αναφορές:
  • στη μοναδικότητα/διαφορετικότητα του εγχειρήματος (π.χ. δημιουργία νέας ανάγκης)
  • στους τρόπους κάλυψης της πλεονάζουσας ζήτησης της αγοράς (βλ. ‘Στρατηγική Προώθησης Πωλήσεων (Marketing)

Διοικητικά και Οργανωτικά Θέματα

 • Μετοχική σύνθεση
 • Κύριες διοικητικές θέσεις
 • Αξιοποίηση μη εκτελεστικών μελών και συνεταίρων
 • Υφιστάμενη οργανωτική δομή (οργανόγραμμα)
 • Μελλοντική οργανωτική δομή

Στρατηγική Προώθησης Πωλήσεων (Marketing)

 • Πελάτες-στόχοι – αναγνώριση και ποσοτικοποίηση – (όπου είναι δυνατό)
 • Στρατηγικές marketing
 • Κανάλια διανομής
 • Τιμολογιακή πολιτική
 • Πιστωτική πολική

Ποια είναι τα σχέδια για την επίτευξη συγκεκριμένου επιπέδου πωλήσεων και ποιοι οι μηχανισμοί που θα ακολουθηθούν?
Πώς οι ως άνω αποφάσεις επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης?

Ανάλυση Αγοράς και Ανταγωνισμού
Αγορά

 • Μέγεθος και κατηγοριοποίηση αγοράς
 • Τάσεις και στάδιο αυτής (π.χ. στάδιο ανάπτυξης, ωριμότητας)

Ποιο είναι το επιδιωκόμενο από την επιχείρηση μερίδιο στην αγορά?

Ανταγωνισμός

 • Φύση/Μορφή ανταγωνισμού (π.χ. τέλειος, μονοπωλιακός, ολιγοπώλιο)
 • Λίστα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων

Τι σας διαχωρίζει από τους ανταγωνιστές?
Γιατί η δική σας ‘λύση’ είναι καλύτερη από του ανταγωνιστή σας?

Επενδυτικό Σχέδιο

 • Προβλεπόμενο ύψος ανά κατηγορία επένδυσης (π.χ. κτίριο, εξοπλισμός)
 • Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών εργασιών

Χρηματοδοτικό Σχέδιο

 • Ύψος ιδίων κεφαλαίων
 • Ύψος δανειακών κεφαλαίων ανά τράπεζα με αναφορά στους δανειακούς όρους:
  • διάρκεια δανείου,
  • επιτόκιο,
  • περίοδος ανατοκισμού,
  • περίοδος χάριτος κ.α.
 • Ύψος υποχρεώσεων ανά πιστωτή με αναφορά στους όρους:
  • ημέρες πληρωμής προμηθευτών κ.α.

Λειτουργικά Στοιχεία
Έσοδα

 • Πωλήσεις κατ’ έτος ανά δραστηριότητα ή/και ανά γεωγραφική περιοχή
 • Ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων

Έξοδα

 • Σταθερά έξοδα (π.χ. ασφάλιστρα, ενοίκια) κατ’ έτος
 • Άλλα έξοδα (π.χ. δικηγόροι) κατ’ έτος
 • Πλέον λειτουργικά έξοδα
  • Έξοδα προσωπικού
  • Έξοδα μεταφοράς και διανομής
  • Άλλα

Γενική Χρηματοοικονομική Εικόνα

 • Προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Ισολογισμός, Κατάσταση Ταμειακών Ροών)
 • Παραδοχές χρηματοοικονομικών προβλέψεων
 • Προβλεπόμενη ετήσια απόδοση στα επενδεδυμένα κεφάλαια (π.χ. IRR)
 • Πλέον χρηματοοικονομικοί δείκτες (π.χ. ρευστότητας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης)
 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Ανάλυση αναγκών χρηματοδότησης

 

UA-35934872-1