Υπηρεσίες Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . 


Οσον αφορά τα φωτοβολταικά πάρκα, η εταιρεία μας δείχνει την μεγαλύτερη ένταση συμμετοχής με 3 τρόπους. 


Συμμετοχή σε εταιρίες με άδειες Φ/Β πάρκων

Η εταιρία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ ενδιαφέρεται  να συμμετάσχει ως μέτοχος σε εταιρία που θα κατασκευάσει και θα εκμεταλλευτεί την άδεια, με το ποσοστό που θα συμφωνηθεί με τον κάτοχο αδείας Φ/Β πάρκου. Το ποσοστό θα είναι ανάλογο με τα μετρητά - κεφάλαια που θα επενδύσει κάθε μέτοχος για την κατασκευή του πάρκου ενώ το δάνειο, με εγγύηση την απόδοση του πάρκου, θα ληφθεί από την εταιρία.
Σε περίπτωση που ο κάτοχος αδείας δεν επιθυμεί ή δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το έργο τότε η εταιρία μας αναλαμβάνει όλη τη χρηματοδότηση και αντί για καταβολή αντιτίμου για την αγορά της άδειας δίδει το ισότιμο σε μετοχές στην εταιρία που θα είναι ιδιοκτήτης / κατασκευαστής / εκμεταλλευτής του πάρκου ούτως ώστε ο κάτοχος της αδείας να έχει ένα σταθερό εισόδημα σύμφωνα με τις μετοχές του. Το ποσοστό των μετοχών είναι σύμφωνο με την αξία της άδειας και την αξία της κατασκευής του πάρκου.

Εκχώρηση αδείας Φ/Β πάρκων έναντι ποσοστού συμμετοχής στα έσοδα από την πώληση ρεύματος στη ΔΕΗ

Δίδεται επίσης η δυνατότητα στον κάτοχο της άδειας να μας τη μεταβιβάσει / εκχωρήσει χωρίς τίμημα (και με αυτό τον τρόπο να αποφύγει την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης που είναι 20% για όλες τις εταιρίες εκτός από την A.E. που είναι 5%) και να λαμβάνει ένα ποσοστό από τα έσοδα της ΔΕΗ / ΔΕΣΜΗΕ για 20 χρόνια.

 

Κατασκευή Φ/Β πάρκων 

Εάν το επιθυμείτε, η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει και μόνο την κατασκευή και την συντήρηση ή και την παρακολούθηση του Φ/Β πάρκου σας.

UA-35934872-1